Aveneu Park, Starling, Australia

Email Us

info@yourdomain.com

Call Us

+01 3434320324

Find Us

234 Littleton Street

OC przewoźnika drogowego

OC przewoźnika drogowego

Dla kogo OC przewoźnika drogowego (OCPD)

Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (PKD 49.41.Z) w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. Każdy przewoźnik na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązany do pokrycia strat w przewożonym towarze.

Dla przedsiębiorców wykonujących przewozy krajowe odpowiedzialność wynikająca z przewożonych przesyłek określona jest w Ustawie Prawo Przewozowe, natomiast przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe odpowiada za przewożony towar zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Ubezpieczenie towaru w transporcie jest odpowiedzią na potrzeby firm transportowych, które chcą zyskać ochronę finansową w razie uszkodzenia towaru.

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mienia w transporcie jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy. Odpowiadamy za:

  • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeżeli do uszkodzenia, utraty towaru czy też do szkody finansowej doszło z winy przewoźnika. Nie ponosi on odpowiedzialności za utratę towaru z przyczyn niezależnych od niego. Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym jest dobrowolne, jednak w praktyce klienci firm transportowych wybierają przewoźnika, który dysponuje polisą. Zdecydowanie ułatwia to współpracę i zapewnia szybsze pokrycie roszczeń.

Jaki jest zakres terytorialny polisy

Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jak i w granicach Europy konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD podczas transportu międzynarodowego). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko w międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym.

Ubezpieczenie OC mienia przewoźnika w międzynarodowym transporcie drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy, przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim. W przypadku OCPD w ruchu międzynarodowym zdarzają się też możliwości rozszerzenia zakresu ochrony o terytoria tzw. podwyższonego ryzyka – zazwyczaj mówimy tu o Rosji, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie czy Mołdawii.

Aby określić, jaka polisa jest Tobie potrzebna wystarczy kierować się informacjami, jakie znajdują się na liście przewozowym. Jeżeli miejscem załadunku i rozładunku jest Polska potrzebujesz polisy OC przewoźnika w ruchu krajowym, natomiast gdy list przewozowy jest z Polski do innego kraju (i na odwrót) wówczas zastosowanie ma polisa OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym. Dla przykładu firma przewozi towar z Wrocławia do Szczecina. Jedzie trasą prowadzącą przez Niemcy. Odpowiedzialność z tytułu OC w ruchu krajowym będzie na całej trasie – nie ma znaczenia, że przekraczamy granicę.

Kabotaż

To rozbudowanie polisy OCPD w ruchu międzynarodowym. Przedsiębiorca wykonujący przewóz, który w całości odbywa się na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej innego niż Polska powinien wykupić rozszerzenie ochrony OC przewoźnika drogowego o przewóz kabotażowy. Z takim przewozem mamy do czynienia w następstwie przewozu międzynarodowego. Na przykład: ubezpieczony wykonuje transport na podstawie listu przewozowego z Polski do Francji. We Francji dokonuje całkowitego rozładunku (zakończenie operacji międzynarodowej). Następnie dochodzi do załadunku towaru w Paryżu i transportu do miejsca docelowego, którym jest Nicea ( także we Francji).

Zawarcie polisy

Przygotowanie oferty ubezpieczenia mienia czy floty samochodowej nie zajmie dużo czasu. Niezbędne będą informacje odnośnie kierunku przewozu, ilości i rodzajów pojazdów wykorzystywanych do przewozu. Co więcej zapytamy Cię o dotychczasowy przebieg ubezpieczenia ładunku w transporcie oraz o wartość przychodów firmy w ostatnim roku obrotowym. Przy kalkulacji składki określ jakiego rodzaju ładunki będziesz przewoził w ciągu roku oraz jaka będzie przewidywana maksymalna wartość towaru. Niezbędnym dokumentem do podpisania polisy jest licencja/zezwolenie uprawniające do wykonywania przewozu.

Licencja przewozowa

Przedsiębiorca chcący wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony musi uzyskać licencję. Aby ją uzyskać należy spełnić poniższe warunki:

Ostatni wymóg zobowiązuje Przedsiębiorcę do przedstawiania rocznych sprawozdań finansowych, które wykażą czy dysponuje on kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania do działalności jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd. W drodze odstępstwa przedsiębiorca może wykazać swoją zdolność finansową za pomocą ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej.

Spedycja

Oprócz ubezpieczenia działalności przewoźników drogowych obejmujemy ochroną spedytorów, prowadzących działalność gospodarczą wspomagającą transport (PKD 52.2). Do zadań spedytora należy organizacja transportu: załadunek i rozładunek towaru, znakowanie i pakowanie przesyłek, składowanie w trakcie przewozu czy też organizacja pracy podwykonawców. Udzielając ochrony w zakresie OC spedytora zobowiązujemy się do pokrycia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych jak i za szkody rzeczowe w przesyłce towarowej oraz za straty finansowe w wyniku opóźnienia dostawy.