Aveneu Park, Starling, Australia

Email Us

info@yourdomain.com

Call Us

+01 3434320324

Find Us

234 Littleton Street

OC zawodu

OC zawodu

Przedmiot ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Przedmiotem ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest odpowiedzialność cywilna za szkody związane z działalnością zawodową. Dotyczy szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz strat finansowych osób trzecich, np. poniesienie wydatków czy utracenie przychodu. Może zostać wykupione przez osoby prowadzące działalność, a także pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Jest to dobrowolna forma ubezpieczenia OC zawodowego.

Zgodnie z art. 119 Kodeksu Pracy pracodawca może pociągnąć swojego pracownika do odpowiedzialności materialnej nawet do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Ubezpieczenie OC zawodowe chroni klienta przed ponoszeniem odpowiedzialności materialnej za nienależyte wykonanie swoich obowiązków zawodowych.

OC zawodu – obowiązkowe czy dobrowolne?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wybranych grup zawodowych. Regulują to rozporządzenia Ministra Finansów. Obowiązkowe ek posiadania polisy OC dotyczy takich grup zawodowych, które wymagają dużej specjalizacji, zaś ich złe wykonanie może narazić klientów na dotkliwą szkodę oraz poniesienie wysokiej ceny z tego tytułu. Dotyczy to chociażby:

  • lekarza
  • adwokata
  • radcy prawnego
  • zarządcy nieruchomości
  • księgowej
  • notariusza
  • komornika sądowego

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu

Zakres odpowiedzialności ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania zawodu jest jednakowy we wszystkich towarzystwach, ponieważ pokrywa się z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. Dla lekarzy minimalna suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 75 000 euro.

Każdy, kto chciałby rozszerzyć swoją ochronę i zwiększyć sumy gwarancyjne powinien pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu dobrowolnym. Posiadamy szeroką ofertę ubezpieczenia OC zawodowego dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Co więcej także osoby wykonujące zawody medyczne – ratownicy medyczni czy rehabilitanci, ale nie posiadające statusu podmiotu leczniczego również uzyskają u nas ochronę.

Dobrowolne ubezpieczenie OC zawodu mogą zawierać także osoby wykonujące inne zawody, nieobjęte obowiązkowym posiadaniem OC. Praca nauczyciela, wychowawcy na obozach czy przewodnika turystyki górskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za życie i zdrowie swoich podopiecznych. Łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której dzieci na przerwie szkolnej biegają po korytarzu, aż w końcu któreś dziecko robi sobie krzywdę i nauczyciel dyżurujący oskarżony zostaje o sprawowanie nieodpowiedniego nadzoru nad uczniami.

OC zawodowe dobrowolne i w korzystnych cenach wykupimy, na przykład, dla:

• Lekarza weterynarii • Nauczyciela • trenera sportowego • wychowawcy na koloniach i obozach • Ratownika GOPR i WOPR • Przewodnika turystyki pieszej/górskiej • Farmaceuty • Inspektora BHP • Elektryka • Kucharza • konduktora • Fryzjera, manikiurzystki, kosmetyczki

Jak wykupić OC zawodowe

Aby wykupić ubezpieczenie OC zawodowe klient musi posiadać uprawnienia zawodowe, o ile są wymagane przepisami prawa (m.in. farmaceuta, lekarz weterynarii). W przypadku wykonywania zawodu, do którego ubezpieczony nie musi posiadać uprawnień zawodowych – powinien posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe – poprzez obowiązkowe ukończenie odpowiedniej szkoły zawodowej, ukończenie odpowiednich kursów, praktyk zawodowych.