Aveneu Park, Starling, Australia

Email Us

info@yourdomain.com

Call Us

+01 3434320324

Find Us

234 Littleton Street

Ubezpieczenie NNW

Ubezpiecznie NNW

Ubezpieczenie NNW Co to jest NNW ?

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest dobrowolnym ubezpieczeniem zapewniającym ochronę na okres 12 miesięcy.
W przypadku wykupienia NNW, jednocześnie ubezpieczamy wszystkich pasażerów podróżujących w pojeździe, łącznie z kierowcą. NNW chroni nas od szkód powstałych w trakcie korzystania z pojazdu, do którego wykupiono ochronę NNW. Ubezpieczenia NNW to udzielenie świadczenia pieniężnego, które ma zrekompensować uszczerbek na zdrowiu poniesiony wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Polisa NNW zadziała, gdy klient:
• doznał uszkodzenia ciała,
• rozstroju zdrowia
• czy też zmarł.

Swoją ochroną ubezpieczenie obejmuje nie tylko nieszczęśliwe wypadki na terenie Polski, ale także poza granicami kraju.
Polisa NNW gwarantuje osobom ubezpieczonym wypłatę świadczenia bez względu na to, czy kierujący pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek czy nie. W przypadku NNW odszkodowanie z ubezpieczenia poszkodowani otrzymają także niezależnie od przysługujących im innych źródeł rekompensaty. Oznacza to, że jeżeli posiadają oni indywidualne ubezpieczenie NNW, otrzymają wypłatę z dwóch źródeł.

Kogo chroni ubezpieczenie Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ?

Polisa NNW chroni wszystkie osoby podróżujące pojazdem – zarówno kierującego autem, jak i pozostałych pasażerów. Liczba ubezpieczonych musi być jednak zgodna z liczbą miejsc w dowodzie rejestracyjnym.

Jeżeli zatem autem przeznaczonym do przewozu 5 osób podróżuje 6 osób, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmuje wyłącznie pięcioro z nich.

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu NNW

Co ważne, odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu polisy NNW dotyczy nie tylko szkód powstałych w czasie poruszania się samochodu.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, wypłatę odszkodowania otrzymamy także w przypadku szkód powstałych w trakcie:

  • wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • załadunku lub rozładunku,
  • lub w czasie postoju pojazdu.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci nam odszkodowania z NNW ?

Istnieją jednak okoliczności, gdy mimo szkody nie otrzymamy świadczenia pieniężnego, na które opiewa polisa. Wypłata odszkodowania z NNW nastąpi w sytuacji, gdy nagłe zdarzenie ma przyczynę zewnętrzną. W ten sposób wyłączone zostały z ochrony wszelkie niedyspozycje wywołane rozwijająca się chorobą, czyli następstwa wcześniej zdiagnozowanych stanów chorobowych. W ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdziemy również szereg innych wyłączeń ochrony m.in. sytuacje gdy kierujący pojazdem:

  • będzie znajdował się pod wpływem alkoholu czy narkotyków,
  • spowoduje szkody związane z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa,
  • lub będzie sprawcą szkód powstałych podczas rajdów, wyścigów oraz działań wojennych.